KONSTRUKTIONSRITNINGAR

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Ta hjälp av våra experter

Vissa bygglov kräver förutom bygglovsritningar även konstruktionsritningar. När du ansöker hos kommunen om bygglov för ett större projekt kommer kommunen begära konstruktionsritningar innan startbesked medges. Jämfört med bygglovsritningar är konstruktionsritningar betydligt mer komplexa. Ritningarna är mycket detaljerade, ned till den nivån att material som ska användas beskrivs i detalj.

Konstruktionsritningar kallas även K-ritningar och ska upprättas av sakkunnig. När du vänder dig till oss garanterar vi att du får hjälp av en expert. Du kan kontakta oss när du har börjat fundera på ett projekt och vill komma igång. Vi hjälper dig från idéstadie till beviljat bygglov. Vi arbetar snabbt och effektivt utan att tumma på kvaliteten på ritningar.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Konstruktionsritningar, när behövs det?

Konstruktionsritningar krävs vid många projekt som kräver bygglov. Ansöka om bygglov för större projekt är ett gediget arbete som vi kan hjälpa dig med. Några vanliga projekt som kräver konstruktionsritningar är:

 

 

• Om du ska bygga nytt
• När du ska göra tillbyggnader och ombyggnader
• Vid bygge av garage eller carport
• Om en fastighet ska ändra verksamhetsområde
• I vissa fall om du ska bygga attefallshus
• Ibland vid byggen av altan

Detta är bara några exempel och det kan krävas konstruktionsritningar även vid andra bygglov. I samband med ansökan om bygglov har kommunen upplysningsplikt om det krävs mer än bygglovsritningar. Vi hjälper dig med alla nödvändiga handlingar för att du ska beviljas bygglov.

Konstruktionsritningar, vilka krav ställs?

Det är Boverket som är kravställare på konstruktionsritningar. För att konstruktionsritningar ska anses uppfylla kraven ska ritningen vara utformad efter Boverkets konstruktionsregler (EKS). Ritningarna ska även uppfylla krav enligt eurokoderna. Ska du bygga om, bygga nytt eller bygga till krävs även att de tekniska kraven på egenskaper motsvarar kraven i Plan-och bygglagen (8 kap. 4§ 2010:900). Konstruktionsritningarna ska visa att kraven på bland annat beständighet, bärförmågan och stadga uppfylls.

Konstruktionsritningar har som avsikt är att beräkna och bevisa att byggnaden är dimensionerad för att hålla. Det vill säga, att byggnationen vare sig under tiden bygget pågår eller under sin livslängd inte kommer att rasa. Konstruktionen ska också hålla utan att bygget får skador under sin livslängd. Samtidigt ska ritningarna även ta hänsyn till fast inredning och installationer. Därför läggs det stor vikt vid beräkningar i samband med framtagandet av konstruktionsritningar.

Konstruktionsritningar, gedigna beräkningar av sakkunnig

Eftersom konstruktionsritningar har en avgörande roll i kvaliteten på bygget ställs det höga krav på korrekta beräkningar ned på detaljnivå. Vi ser till att konstruktionsritningen är klar inför det tekniska samrådet där ritningarna måste presenteras. Genom att vi har erfarenhet och gedigen kompetens kan du räkna med att alla handlingar och dokument som krävs är i sin ordning inför bygglovet.

Konstruktionshandlingarna innehåller noggranna konstruktionsberäkningar vilket är grundbulten. Här beräknas bland annat hållfasthet utifrån olika faktorer, exempelvis:

 • Egentyngden
 • Snölast & vindlast
 • Mänskliga faktorer
 • Säkerhetsfaktorer

Rätt kompetens är väldigt viktigt under beräkningar och dimensionering. Skulle det finnas brister kan det inte bara ligga till grund för avslag på bygglov. Själva byggnaden kan vara farlig och det kan uppstå skador. När du vänder dig till oss kan du känna dig trygg i ditt val.

Konstruktionsritningar, vad innehåller ritningarna?

Beroende på typ av projekt kan konstruktionsritningar utformas på olika sätt och innehålla olika delar. Vid större projekt krävs det många delar i konstruktionshandlingarna. Hos oss får du rätt hjälp och kompetens som krävs för ditt projekt. Ska du bygga ny villa eller fritidsbostad innehåller vanligen handlingarna:

 • En grundplan där bland annat grundbalkar och armeringen framgår med tillhörande detaljer
 • En stomplan, här finns bärande väggar men även balkar och pelare med deras detaljer
 • Bjälklagsplan med tillhörande detaljer
 • En takplan som visar takkonstruktionen samt de bärande väggar och avväxlingar som taket vilar på

Det är många fler detaljer som ska framgå i ritningar och handlingar. Därför är det viktigt att du anlitar en expert på konstruktionsritningar och handlingar.

Konstruktionsritningar, vi hjälper dig genom hela processen

När du vänder dig till oss får du heltäckande hjälp med konstruktionsritningar. Vi hjälper dig med hela bygglovsprocessen. Du kan vända dig till oss för konstruktionsritningar för mindre projekt såväl som de större projekten. Eftersom kraven varierar beroende på projekt och även beställare kan vi anpassa oss och leverera alla handlingar du behöver. Några detaljer vi är experter på:

 • Vi utför K-projektering i alla skeden för flerbostadshus, sjukhus, skolor, LSS boenden, industrianläggningar och enbostadshusprojekt
 • Vi levererar detaljhandlingar
 • Vi utför granskning av bärande väggar och skriver konstruktionsintyg
 • Vi utför dimensioneringskontroller
 • Vi skriver konstruktionsdokumentation
 • Vi skapar projekt med fokus på god funktionalitet, ekonomi, hållbarhet och design

Hos oss får du alla de tekniska handlingar och beskrivningar du behöver i samband med dina konstruktionsritningar snabbt och effektivt. Vi hjälper till från skisstadiet och hela vägen tills du får ditt bygglov. Vill du veta mer? tveka inte att kontakta oss.

Konstruktionsritningar, mer än bara bygglov

 

Konstruktionsritningar behövs i bygglovsprocessen inför bland annat det tekniska samrådet. Då ska ritningarna visa att projektet lever upp till svenska krav och lagar. Dessutom finns det krav på internationell standard som bland annat bestäms av EU.

 • Konstruktionsritningar kan även underlätta när du ska begära in offerter inför projektet. Eftersom konstruktionsritningarna är mycket detaljerade kan du få bättre offerter.
 • Det blir även lättare att jämföra olika offerter tack vare de utförliga detaljerna.
 • Om du får konstruktionsritningarna till status bygghandling kan du använda ritningar för bygga och följa projektet under arbetets gång.

Eftersom konstruktionsritningarna är så pass viktiga och fyller många funktioner är det viktigt att den som skapar ritningarna är yrkeskunnig. Vi ser till att du får de allra bästa förutsättningarna för att ditt projekt ska bli så lyckat som möjligt.

Konstruktionsritningar, sammanfattning

Ska du ansöka om bygglov kan det många gånger krävas konstruktionsritningar utöver bygglovsritningar. Vi hjälper dig och kan göra konstruktionsritningar till stora som små projekt. Du kan vända dig till våra erfarna konstruktörer oavsett om du ska uppföra en liten carport såväl som avancerade arkiktektritade villor eller större flerbostadshus och industribyggnader. Vi har samlat all nödvändig expertis så du kan känna dig trygg när du anlitar oss som din konstruktör.

Konstruktionsritningar krävs inför det tekniska samrådet när du söker bygglov. Vi ser till att alla konstruktionshandlingar håller måttet och är utformade enligt Boverkets högt ställda krav. Du kan även anlita oss när du behöver teknisk beskrivning, rådgivning eller konstruktionsberäkningar. Tveka därför inte att kontakta oss för en offert eller diskutera hur du ska komma igång med din bygglovsansökan eller byggnation.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.