Tjänster

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet i bygglov

Tillgänglighet i byggnader innebär att byggnader och miljöer är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bygglov beaktas i enlighet med plan- och bygglagen (pbl) som specificerar krav på tillgänglighet. En certifierad sakkunnig inom tillgänglighet utfärdar ett tillgänglighetsutlåtande, ett skriftligt dokument som verifierar att kraven om tillgänglighet är uppfyllda.

Boverkets byggregler (bbr) anger specifika tillgänglighetskrav för både privata och offentliga byggnader och bostäder. Enligt boverkets reglerna, ska byggnader manövrera en rullstol säkerställa tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga. Ingenjörsbyråer och arkitekter följer dessa regler vid utformning.

För att byggnader och bostäder ska vara tillgängliga och användbara för alla, måste de uppfylla kraven i pbl samt boverkets byggregler. Tillgängligheten säkerställs genom att byggnadens utformning och funktionalitet följer reglerna om tillgänglighet. Boverket säger att genom att följa dessa regler kan säkerställas att miljön blir både tillgänglig och användbar.

En person använder en fingeravtrycksläsare monterad på en vägg, bredvid en stängd dörr, vilket säkerställer säker åtkomst innan han granskar bygglovsritningarna online.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Tillgänglighetslagar i bygglov

Byggprojekt i Sverige måste enligt plan- och bygglagen (pbl) uppfylla vissa tillgänglighetskrav för att säkerställa att byggnader och utrymmen är tillgängliga och användbara för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Enligt Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen (pbf) ska byggnader utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Kraven gäller även privata bostäder, men med vissa undantag för fritidshus med högst två bostäder.

Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden uppfyller kraven enligt pbl och Boverkets byggregler. För att erhålla ett bygglov krävs ett tillgänglighetsutlåtande, ett skriftligt dokument som en certifierade sakkunnig utarbetar för att säkerställa att alla utrymmen är tillgängliga och användbara.

Detta säkerställer att inga hinder för orienteringsförmåga eller rörelse förekommer, vilket underlättar för personer med funktionshinder att delta i samhället på lika villkor.

När det gäller fritidshus, finns det specifika krav som måste uppfyllas. För fritidshus med högst två bostäder krävs särskilda överväganden för tillgänglighet enligt Boverkets regler. En ingenjörsbyrå kan bistå med dessa aspekter under byggandet för att säkerställa att standarder uppfylls.

Varför tillgänglighet är viktigt

Tillgänglighet är viktig för att säkerställa att alla människor har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Detta innebär att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörlighet och orienteringsförmåga.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen måste byggprojekt uppfylla Boverkets tillgänglighetskrav. Vid byggande av permanenta bostäder och fritidshus med högst två bostäder gäller specifika krav som måste uppfyllas. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden uppfyller kraven.

Ett ingenjörsföretag kan hjälpa till att säkerställa att byggnaden och dess olika funktioner är tillgängliga och användbara. Med bygglovet måste ett skriftligt dokument certifieras av en certifierad expert som intygar att alla krav i PBL och standarder för tillgänglighet i byggnader är uppfyllda.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Tillgänglighetsutlåtande

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

Planering för tillgänglighet

Att planera för tillgänglighet innebär att göra miljöer tillgängliga och användbara för alla. Det är viktigt att nya byggnader vara tillgängliga och att de är tillgängliga för personer med funktionshinder. Ingen brandskyddsbeskrivning var ingenting utan att tänka på tillgänglighet. För att säkerställa detta, läs alla recensioner noggrant och se till att även de med käpp kan navigera enkelt. För ytterligare information, kontakta oss idag.

För att inkludera tillgänglighet i tidig projektplanering är det viktigt att börja med att förstå behoven hos användare. Genom att göra det kan du säkerställa att projektet blir tillgängligt och användbart för alla. Sedan bör du genomföra en tillgänglighetsgranskning för att identifiera potentiella hinder och samla in feedback från experter och användare. Dessutom bör du integrera tillgänglighetsriktlinjer i design- och utvecklingsfasen. Detta hjälper till att göra projektet tillgängligt för personer med funktionshinder från början. Slutligen, utbilda hela teamet om vikten av tillgänglighet genom workshops och praktikfall.

När man planerar en offentlig byggnad är det viktigt att överväga flera faktorer för att säkerställa att den är tillgänglig för personer med funktionshinder. Ett viktigt område är entréerna, som bör vara breda nog för rullstolar och ha automatisk öppning. Det är också avgörande att ha hissar som är tillräckligt stora och lätta att använda för dem med begränsad rörlighet. Slutligen bör det finnas tillräckligt med toaletter som är tillgänglig för personer med funktionshinder, med nödvändiga stödhandtag och utrymme för assistans vid behov. Alla dessa element bidrar till en inkluderande miljö.

Ansökningsprocess för tillstånd med tillgänglighet

Processen att ansöka om bygglov för att förbättra tillgängligheten innefattar att skapa detaljerade ritningar och beskrivningar av projektet. Dessa lämnas in till kommunens byggnadsnämnd som granskar dem enligt gällande byggnadsregler. Efter godkännande får projektet påbörjas för att säkerställa tillgänglighet för alla.

  • Dokumentation som krävs för att ansöka om bygglov kan variera beroende på projektets storlek och komplexitet. Ansökningsprocessen börjar vanligtvis med en förberedelsefas där du samlar alla nödvändiga ritningar och tekniska beskrivningar. Förberedelsefasen innefattar också konsultationer med arkitekter och kanske till och med en preliminär undersökning av marken. När allt är förberett, går du vidare med att skicka in ansökan till din lokala myndighet.

 

  • Efter du har skickat in din ansökan, går den in i en granskningsfas där myndigheten bedömer din plan. Under denna fas kan du behöva göra tillägg eller ändringar baserat på feedback. Vanliga hinder i denna process inkluderar ofullständiga dokument och otillräcklig information, vilket kan leda till förseningar. För att undvika sådana problem, se till att alla dokument är fullständiga och korrekta från början. rådgöra med experter för att verifiera att alla krav är uppfyllda innan du skickar in dina papper.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

Tillgänglighetskrav gör att alla, inklusive dem med varierande funktionsvariationer som rörelsehinder, syn- och hörselnedsättningar, kan njuta fullt ut av våra tjänster och lokaliteter.

Enligt lagstiftningen ska offentliga instanser aktivt bidra till att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna delta fullt ut i samhällslivet, med likvärdiga förutsättningar. Det innebär särskilda åtgärder för att göra byggnader, verksamheter och information tillgängliga.

I det här sammanhanget innebär tillgänglighet och funktionalitet att utrymmen ska vara lättillgängliga och praktiska för personer som har begränsningar i sin förmåga att röra sig eller orientera sig. Detta inkluderar svårigheter med att använda armar, händer, eller problem med rörlighet i ben och bål, samt utmaningar med balans.

Tillgänglighet tillåter oss att involvera en betydande mängd människor i vårt samhälle för att göra det möljligt för alla att ta del av och leva utan förhinder i vårt samhälle.