När du kontaktar eller ingår avtal med Bygglovsproffsen Sverige AB (nedan BLP) sparar BLP dina personuppgifter samt uppgifter om eventuella ingångna avtal i syfte att underlätta kontakt, följa upp ärenden samt utföra uppdrag enligt avtal. Med personuppgifter avses uppgifter så som namn, adress, e-post, telefonnummer samt fastighetsadress. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med informationsinsatser.

BLP behandlar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ärendets karaktär. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara en bestämd tid för att uppfylla viss lagstiftning som till exempel i enlighet med bokföringslagen.

Uppgifter som berör ingångna avtal sparas i tio år. Därför är det viktigt att du begär ut eventuella originalhandlingar inom den tidsperioden. Övriga uppgifter som till exempel frågeställningar via e-post som ej berör ärendet det tecknats avtal kring, projektformulär eller intresseanmälningar raderas efter fem år.

BLPs e-post, dokument-, och projekthantering utförs via databaser utanför EU (Amazon´z relational database service (RDS och Amazon S3, Google samt Microsoft. BLP kommer inte dela med sig av dina personuppgifter till obehöriga eller sälja dem i tredje part.

Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter som vi behandlar raderade. Du kan även begära ut de personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta oss i så fall genom att maila till info@bygglovsproffsen.se