Tjänster

Energiberäkning, Energibalansberäkning

Vad är energiberäkning?

Energiberäkning är en viktig del i processen för att erhålla bygglov för en nybyggnad eller tillbyggnad. Genom att utföra energiberäkningar kan man bestämma byggnadens energianvändning och säkerställa att den framtida energianvändning uppfyller boverkets föreskrifter och allmänna råd. En energibalansberäkning upprättas för att beräkna byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, vilket innefattar uppvärmning och ventilation.

För att uppfylla de krav som ställs i boverkets byggregler (bbr) och läs mer om boverkets allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning, måste en noggrann beräkning göras. Denna beräkning fungerar även som underlag för energideklaration, som i sin tur är nödvändig för verifiering av byggnadens energiprestanda.

På så sätt bidrar energiberäkningen till att fastställa byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår samt att hålla energiförbrukning inom rimliga gränser. Därmed stödjer energiberäkning både en hållbar miljö och lägre energikostnader för fastighetsägaren.

Vi kan snabbt ta fram en energiberäkning till ditt hus, villa eller tillbyggnad. Energiberäkningen utförs av en erfaren energiingenjör och enligt de senaste reglerna i BBR 29.
Modernt tvåvåningshus med stora fönster, ett platt tak och en asfalterad uppfart, sett bakom öppna portar. En välskött gräsmatta och ytterligare strukturer syns i bakgrunden, allt designat med noggranna bygglovsritningar online för att uppfylla bygglovskraven.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Varför är energiberäkning viktig?

Energiberäkning är en viktig process för att säkerställa att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt boverkets byggregler (BBR). När fastighetsägare ansöker om bygglov, kräver många kommuner en energiberäkning bygglov för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de energikrav som finns.

Beräkningen ger en teoretisk uppskattning av energianvändningen i byggnaden och energiberäkning upprättas vanligtvis vid projekteringen. Att energiberäkning tar hänsyn till u-värde och andra parametrar hjälper till att visa att byggnaden förväntas uppfylla kraven när den är färdigställda.

Med hjälp av energiberäkning och energideklaration kan fastighetsägare och boverket genom en beräkning visa att energikraven uppfylls. Efter att energiberäkning upprättas kan en simulering utföras för att verifiera den teoretiska energiprestandan. En korrekt energiberäkning inför bygglovsansökan är avgörande för att få ett startbesked.

Alla dessa steg bidrar till en bättre energiövervakning och optimering, vilket gynnar både miljön och fastighetsägare. För mer information och för att få en offert, kan man använda vår webbplats.

Verktyg och metoder för energiberäkning

Verktyg och metoder för energiberäkning för en byggnad måste upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att säkerställa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnad enligt bbr. Dessa beräkningar ska användas för verifiering av energikraven och att verifiering sker genom mätning.

För att byggnaden förväntas uppfylla energikraven måste beräkningarna följa boverkets föreskrifter och allmänna råd. Metoderna kan enbart används för att visa att energikraven och verifiering sker genom beräknade värden som visas upp under projektets gång.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Energiberäkning, Energibalansberäkning

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

Hur man utför en energiberäkning

Person som använder en miniräknare och penna med dokument, tillsammans med ett energieffektivitetsskaladiagram i gröna, gula och röda färger på ett skrivbord. Bredvid dem finns arkitektritningar och bygglovsritningar online.

Att genomföra en energiberäkning för en ny byggnad börjar med att skapa beräkningar som ska användas för att uppfylla energikraven. Vid bygglovet för nybyggnation eller tillbyggnation, ställer kommunen krav på att en energiberäkning ska finnas med. Detta omfattar ritningar, värmeisolering och u-värden som ska säkerställa att huset kommer vara energieffektivt.

När byggnaden är färdig ska en energideklaration upprättas med uppmätta värden under en 12-månadersperiod från något av de senaste tre åren. Detta steg är viktigt för att verifiering sker och att byggnaden verkligen uppfyller de initiala energikraven. Om uppmätta värden saknas, kan man använda beräknade värden som grund för energideklarationen.

För mer information om hur du gör en energiberäkning kan du besöka en relevant webbplats som guidar dig genom processen. Viktigt är att du hela tiden siktar på den bästa lösningen för att din fastighet ska vara energieffektiv under många år framöver.

Steg1: Förberedelser inför nya byggnader innebär att samla in data och förbereda material för att säkerställa att byggnaden förväntas uppfylla energikraven. Detta inkluderar tekniska installationer, som värme- och ventilationssystem, där verifiering sker kontinuerligt.

Steg2: Vid genomförandet av beräkningar används olika metoder och formler för att optimera byggnadens värmetröghet och personvärme. Här ställer företaget höga krav för att uppfylla energikraven.

Steg3: För att analysera resultaten upprättas rapporter med konservativa estimat baserade på uppmätta värden från en 12-månadersperiod. Denna data används för att förstå energiprestanda och optimera byggnaden.

Steg4: Slutligen krävs detaljerad rapportering och uppföljning där informationen publiceras på företagets webbplats. Ett tekniskt samråd kan också vara nödvändigt för att säkerställa att byggnaden uppfyller primärenergital och andra krav.

En person som sitter vid ett skrivbord med en penna och papper synliga i bakgrunden. I förgrunden finns ett husformat energieffektivitetsdiagram med färgkodade staplar märkta A till G. Detaljerade bygglovsritningar ligger utspridda på skrivbordet, vilket indikerar noggrann planering för framtida projekt.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

Fem situationer där energiberäkning är nödvändig: Inskickad bygglovsansökan för godkännande, uppgradering av hemmets isolering, renoveringar eller tillbyggnader hemma, samt uppdatering av uppvärmningssystemet.

Priset på en energikalkyl beror ofta på byggnadens karaktär, med storleken, intrikathet och tidsfrister som avgörande faktorer. För en enfamiljshus ligger priset vanligtvis mellan ca 2000 och 6000 kronor, beroende på mängden tillgänglig information.

För att lokalisera en godkänd kontrollansvarig, kan du antingen ringa oss om hjälp eller besöka Boverkets hemsida på: www.boverket.se. Information och regelverk kring kontrollansvariga finns i både plan- och bygglagen (PBL) samt i den tillhörande förordningen (PBF), kompletterat med Boverkets riktlinjer och allmänna råd (KA 4 och KAAR 1).

Sök efter husets energicertifikat, vilket är framställt av en ackrediterad energirådgivare och ger detaljer kring bostadens energiförbrukning och dess klassificering.