Tjänster

Bygglovsritningar

Bygglovsritningar

Bygglovsritningar ligger till grund för att du ska få bygglov till ditt projekt. Vi har erfarenhet och kompetens för att hjälpa till med nödvändiga handlingar till din bygglovsansökan. Oavsett projekt kan du anlita oss för att förvandla din tanke till en godkänd ansökan.

När du ska ansöka om bygglov krävs det i regel bygglovsritningar och det kan även krävas andra underlag. Vi kan rutiner och krav från myndigheter så när du skickar in ansökan är handlingarna kompletta. Du kan vända dig till oss för bygglovsritningar för mindre markarbeten såväl som flerbostadshus. Beroende på projekt kan det krävas mer vid själva ansökan. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Arkitektonisk skiss av ett tvåvånings modernt hus som visar fyra olika höjder med noteringar på mått och detaljer, perfekt för inlämning som bygglovsritningar online.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Bygglovsritningar, när behövs det?

Ansöka om bygglov görs hos den kommun där projektet ska utföras. Exakt när bygglov är ett krav kan variera mellan kommuner och projekt. Du behöver i de allra flesta fall bygglov när du ska:

 • Uppföra en ny byggnad
 • Göra ändringar eller bygga till
 • Bygga plank eller sätta upp en mur
 • Vissa ändringar inomhus
 • Yttre förändringar av fasaden
 • Om du vill byta material på taket
 • Ändring av verksamhet i en fastighet

Det är bara några exempel på när du kan komma att behöva bygglov med tillhörande bygglovsritningar. Kravet på bygglovsritningar är högt ställda och mindre fel kan leda till avslag eller kompletteringar av bygglovsansökan. Därför är det viktigt att du anlitar någon som kan lagar och krav. Vi har den kunskap och utbildning som krävs för att du ska kunna presentera korrekta bygglovsritningar.

Bygglovsritningar, vilka krav ställs?

Kraven som ställs på bygglovsritningar är att de ska vara utförda fackmannamässigt. Det är inte ett krav att anlita någon men skapa korrekta ritningar kräver utbildning och kompetens. Vissa ritningar kan kommunen kräva ska utföras av en sakkunnig. Framför allt om det rör sig om konstruktionsritningar.

Bygglovsritningar ska också beakta alla ställda krav från myndigheter och leva upp till regler. Därför kan du med fördel anlita oss som kan utföra alla typer av bygglovsritningar. I bygglovsritningarna ställs det också krav på format och stil. Det handlar om detaljer ned på nivå om färg på papper och hur linjerna ska vara ritade. Dessutom ska bygglovsritningar visa följande:

 • Det ska tydligt framgå vad som ska byggas eller ändras. Här ska det även framgå hur det ser ut innan ändringarna.
 • Bygglovsritningar ska innehålla en ritad måttstock för att skalan ska gå att kontrollera.
 • Måttsättningen måste vara tydlig. Det innebär att du ska ange bredd, höjd men även längd. I vissa fall krävs även avstånd.
 • Det är viktigt att måtten är angivna i meter och med minst en decimal.

Höjdkurvor och markhöjder ska anges. Då ska det även framgå tydligt vilket höjdsystem du använt. I bygglovsritningarna ska det även framgå många uppgifter i vad som kallas ritningshuvud. Bland annat skala, fastighetsbeteckningar, format och mycket annat. Vi ser till att dina bygglovsritningar är korrekta och enligt krav från den kommunen du ansöker hos.

Bygglovsritningar, vad vi kan hjälpa dig med

När du vänder dig till oss får du en heltäckande service och inte bara bygglovsritningar. Vi vet att det kan vara ett svårt att komma igång med ett projekt. För det är inte alltid lätt att veta vart du ska börja. Därför kan vi erbjuda många olika tjänster i samband med bygglovsansökan. Förutom själva bygglovsritningen hjälper vi dig med:

 • Vi ser över och granskar detaljplan för att du ska få godkänd bygglovsansökan
 • Vi hjälper dig med en projektledare som finns där för dig under hela processen
 • Vill du få hjälp med att fylla i ansökan och skicka in till kommunen gör vi det
 • Vi ser också till att du kan få hjälp med en kontrollansvarig
Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Bygglovsritningar

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

Vad kostar Bygglovsritningar?

Arkitektonisk ritning av ett flervåningshus med sex våningar, balkonger och detaljerade anteckningar. Arkitektritningarna fångar varje intrikata detalj som behövs för en omfattande analys.

Kostnaden för bygglovsritningar kan variera beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning, komplexitet och den professionella du anlitar för att skapa ritningarna.

 1. Projektets Omfattning och Komplexitet: Ju större och mer komplexa projektet är, desto mer tid och arbete krävs för att skapa ritningarna. Detta kan påverka den totala kostnaden.

 2. Typ av Byggnadsprojekt: Kostnaden kan variera beroende på om det är för en tillbyggnad, ombyggnad, nybyggnad eller något annat byggnadsprojekt. Olika typer av projekt kan kräva olika detaljnivåer i ritningarna.

 3. Erfarenhet och Expertis hos Ritningsdesignern: Kostnaden kan variera beroende på arkitektens erfarenhet och expertis. Mer erfarna och specialiserade yrkespersoner kan ta ut högre avgifter. Antingen ett timpris eller fast pris. 

 4. Lokala Byggnadsbestämmelser och Krav: Om det finns särskilda krav eller bestämmelser för ritningar i din region kan detta påverka kostnaden. Det kan inkludera detaljer som krävs av byggnadsnämnden för att godkänna bygglovet.

 5. Normal Kostnad (Generell Uppskattning): Kostnaden för bygglovsritningar varierar betydligt, men som en generell uppskattning kan det vara från 10 000 till 50 000 SEK eller mer, beroende på faktorer som nämns ovan. Hör av dig till oss för att få en mer exakt bild av kostnaden för ditt specifika projekt.

Bygglovshandlingar för alla ändamål – Professionellt stöd i hela bygglovsprocessen

Vill du se dina idéer omvandlas till verklighet? Vi tar fram alla handlingar som behövs till ditt bygglov och hjälper dig från första idé till godkänd ansökan. Vi tar fram bygglovsritningar för alla typer av projekt. Allt från markförändringar till flerbostadshus.

Vi erbjuder professionell hjälp med ritningar för bygglovsansökningar och arkitektgranskningar (planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan). Vår expertis omfattar samtliga ritningar som krävs av din stad för att ansöka om bygglov. Så oavsett om du behöver en bygglovshandling så som bygglovsritningar eller arkitektritningar, kan vi vara till hjälp inom ritningar för bygglov.

Modernt tvåvåningshus med stora fönster, omgivet av träd och grönska. Strukturen har ett platt tak och ett rymligt utomhusdäck på bottenvåningen, designat med noggranna bygglovsritningar för sömlös integration i dess naturliga omgivning.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

För din bygglovsansökan krävs olika slag av ritningar såsom situationsplaner, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar, alla nödvändiga för godkännande. Beroende på projektets art och dess natur så kan olika ritningar behövas.
Nedan är vanliga ritningar och dokument som kan krävas vid ansökan om bygglov:

 • Planritningar: Markplan, våningsplan, vindplan (vid behov)
 • Fasadritningar: Fasadritningar från alla håll
 • Sektionsritningar: Ritningar som visar vertikala snitt av byggnaden
 • Lägesritning: Ritning som visar byggnadens placering på tomten
 • Dräneringsplan: Plan som visar vattenhantering runt byggnaden
 • Byggnadsplan: Ritning som visar byggnadens placering på tomten i förhållande till tomtgränser och befintliga strukturer
 • Energisystem och ventilation: Ritningar som visar energi- och ventilationssystem
 • Brand- och säkerhetsritningar: Ritningar som visar brandväggar, utrymningsvägar, brandlarm och säkerhetsfunktioner
 • Konstruktionsritningar: Detaljerade ritningar som visar byggnadens struktur och hur den ska konstrueras
 • Tekniska beräkningar och rapporter: Eventuella tekniska beräkningar och rapporter som visar byggnadens säkerhet och hållbarhet
 • Miljö- och hållbarhetsdokumentation: Dokumentation som visar att byggnaden uppfyller miljö- och hållbarhetskrav

Kostnaden för ritningar till bygglov påverkas av projektets omfattning, dina behov och kvaliteten på designen. Med en tydlig vision kan vi erbjuda detta både effektivt och ekonomiskt.

Att skapa professionella bygglovsritningar är en process öppen för alla, dock krävs det erfarenhet och kunskap för godkända handlingar. Kontakta oss för rådgivning angående ditt projektbehov. Med vår hjälp, kan ditt grundkoncept utvecklas till en komplett bygglovsritning.

För att få grönt ljus för din byggstart är slutförd konstruktionsdokumentation oumbärlig. Konstruktionsritningar krävs nästan alltid när du skall bygga något större, även ibland vid garage. Denna dokumentation är även central vid ansökan om slutlig godkännande och spelar en viktig roll i byggnadens underhåll. Förståelsen för byggnadens strukturella element framgår tydligt i konstruktionsritningen.

På Lantmäteriets webbplats finns en funktion vid namn Min Fastighet där du får tillgång till djupgående information rörande din bostad.

Det existerar flertalet ritningstyper, såsom arkitekturritningar, tekniska ritningar, schematiska ritningar, 3D-visualiseringar och digitala ritningar, användbara inom flera områden.

Utan bygglov kan du lägga till en tillbyggnad upp till 15 kvm, förutsatt att den inte överstiger din huvudbyggnads höjd och är placerad minst 4,5 meter från tomgränsen. Särskilt skyddade områden undantas.

Om du uppför en byggnad där det inte är tillåtet och saknar bygglov, kan du tvingas att demolera den. Även utan godkänt bygglov kan sanktionsavgifter tillkomma för olovliga byggen fram till att ärendet avgörs.

För att ansöka om bygglov krävs att du skaffar professionella ritningar. Detta innebär oftast att du måste ta hjälp av en arkitekt för att ta fram dessa. Starta processen genom att beställa en nybyggnadskarta, vilken är essentiell för dina bygglovsritningar. Glöm inte att även inkludera vem som är kontrollansvarig i din ansökan.